Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding bevalling en kraamzorg

Prenatale screening

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Je hebt recht op vergoeding van de kosten van counseling, combinatietest, niet-invasieve prenatale test (NIPT), vlokkentest, vruchtwaterpunctie en Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO): ook wel twintigweken echo genoemd.

Je hebt alleen aanspraak op vergoeding van de combinatietest, niet-invasieve prenatale test (NIPT), vlokkentest en vruchtwaterpunctie als je hiervoor een medische indicatie hebt. Hiervan is sprake als je vanwege je medische geschiedenis een verhoogd risico hebt op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau. Voor niet-invasieve prenatale test (NIPT), vlokkentest en vruchtwaterpunctie geldt dat onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking. Als u een NIPT in het buitenland heeft gehad met een positieve uitslag, hoeft u niet eerst een combinatietest te ondergaan voordat u recht heeft op vervolgonderzoek in de vorm van een vruchtwaterpunctie of vlokkentestrisico. Zoals bijvoorbeeld medisch specialistische behandelingen, ziekenhuisopname en medicijnen.

Verloskundige zorg en kraamzorg

Moeder en kind hebben recht op verloskundige zorg en kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag van bevalling. Het aantal uren kraamzorg (minimaal 24 en maximaal 80) is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld door de kraaminstelling. Als de kraamzorg al gedeeltelijk in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden dan tellen deze dagen ook mee.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie en eigen bijdrage voor kraamzorg
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Volledige vergoeding eigen bijdrage basisverzekering
Welke verzekering heb jij? Bekijk het in Mijn Kiemer.

Eigen bijdrage

  • Voor kraamzorg na bevalling thuis of in een kraamhotel geldt een eigen bijdrage van € 4,30 per uur.
  • Voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak bedraagt de vergoeding maximaal € 208,- per dag voor moeder en kind samen. De kosten van een poliklinische bevalling kunnen per ziekenhuis verschillen. De overige kosten komen voor uw eigen rekening als eigen bijdrage.
  • Als je een AV Best hebt afgesloten, wordt de eigen bijdrage voor zowel kraamzorg als bevalling in het ziekenhuis volledig vergoed.

Wie mag de zorg verlenen?

Prenatale screening
Een zorgaanbieder die een vergunning heeft in het kader van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO) of een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening dat een WBO-vergunning heeft. Wanneer de zorgaanbieder een combinatietest en/of een SEO uitvoert, staat deze daarnaast ook geregistreerd in een door de KNOV/LHV opgesteld register van beoefenaren met een erkend diploma/certificaat van opleiding voor de betreffende screening.

Verloskundige zorg
Je hebt recht op vergoeding van de kosten van verloskundige zorg door een verloskundige, een huisarts of een medisch specialist.

Kraamzorg
Je hebt recht op vergoeding van de kosten van kraamzorg verleend door een aan het ziekenhuis, kraamcentrum of kraamhotel verbonden kraamverzorgende, die zowel moeder als kind en -voor zover van toepassing- de huishouding verzorgt. 

Heb ik een verwijzing nodig?

Als er sprake is van een medische indicatie heb je een verwijzing nodig van je huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Eigen risico

De kosten van verloskundige zorg en kraamzorg, incl. echo’s, combinatietest, vlokkentest en vruchtwaterpunctie, tellen niet mee voor je verplichte en vrijwillige eigen risico. Hiermee samenhangende kosten, zoals  geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, NIPT of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener 

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.