Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding bijzondere tandheelkunde

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, m.u.v. eventuele wettelijke eigen bijdrage
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van mondzorg door een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist of kaakchirurg in een van de volgende situaties:

a. Je hebt een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of afwijking van het tand-kaak-mondstelsel dat je zonder die zorg geen tandheelkundige functie kunt behouden of verwerven, gelijkwaardig aan die welke je zou hebben gehad zonder deze aandoening.
b. Je hebt een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening en je kunt zonder die zorg geen tandheelkundige functie behouden of verwerven gelijkwaardig aan die welke je zou hebben gehad zonder deze aandoening.
c. Je moet een niet-tandheelkundige medische behandeling ondergaan die zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben en je kunt zonder die zorg geen tandheelkundige functie behouden of verwerven gelijkwaardig aan die welke je zou hebben gehad zonder deze aandoening.

Let op: Orthodontische zorg door een orthodontist en de bijbehorende kaakchirurgische hulp (osteotomie) vallen alleen onder bijzondere tandheelkunde als je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mond-stelsel heeft, vergelijkbaar met een schisisafwijking. Hierbij moet medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk zijn.

Wie mag de zorg verlenen?

a. Een tandarts, mondhygiënist, of tandprotheticus, gespecialiseerd in de behandeling van specifieke problemen in de mondzorg of in de behandeling van gehandicapte of angstige patiënten;
b. Een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde;
c. Een kaakchirurg.

Heb ik toestemming nodig?

Vergoeding van de kosten van zorg genoemd onder dit artikel vindt alleen plaats als voorafgaand aan de behandeling schriftelijk toestemming is verleend. Een aanvraag moet zijn voorzien van een gemotiveerd verzoek en een begroting.

Eigen bijdrage

Als je achttien jaar of ouder bent, kun je voor de zorg genoemd onder dit artikel een eigen bijdrage verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag dat bij je in rekening zou worden gebracht als er geen sprake was van een van de hier genoemde situaties.  Angstpatiënten zijn deze eigen bijdrage altijd verschuldigd.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.