Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding dialyse

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van niet-klinische hemodialyse en peritoneaal dialyse, en de hierbij horende medisch specialistische zorg in een dialysecentrum of thuis. Deze zorg kan gecombineerd worden met onderzoek, behandeling, verpleging en de voor deze behandeling benodigde farmaceutische zorg en psychosociale begeleiding van jezelf en van personen die je helpen bij het uitvoeren van de dialyse thuis.

Onder thuisdialyse is ook begrepen:
a. de opleiding door het dialysecentrum van degenen die de dialyse uitvoeren of daarbij behulpzaam zijn;
b. bruikleen van de hemodialyse- of peritoneaaldialyseapparatuur met toebehoren;
c. de kosten van de regelmatige controle en het onderhoud hiervan (vervanging inbegrepen), en van de chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse;
d. de kosten van de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialyse- centrum bij de dialyse;
e. de overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij thuisdialyse;
f. vergoeding van de kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor noodzakelijke aanpassingen in en aan de woning en van het herstel in oorspronkelijke staat voor zover andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien;
g. vergoeding van de overige redelijk te achten kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen en waarin andere wettelijke regelingen niet voorzien.

Wie mag de zorg verlenen? 

 Een dialysecentrum dat op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de regelgeving die daar bij hoort als zodanig is toegelaten. 

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandighedenredelijk zijn.

Declareren van kosten voor peritoneaal dialyse

Heeft u voor het peritoneaal dialyse bijkomende kosten? Met het Declaratieformulier bijkomende kosten in verband met peritoneaal dialyse kunt u deze bij ons indienen.