Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding eerstelijns verblijf

Verblijf is een opname met een duur van minimaal 24 uur. Je hebt recht op eerstelijns verblijf als je huisarts heeft vastgesteld dat je om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar ook geen medisch specialistische zorg (meer) nodig heeft. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase, als je behandelend arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan drie maanden is, is eerstelijns verblijf mogelijk. Bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. De zorg valt onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts, maar deze kan de verantwoordelijkheid overdragen aan een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Wie mag de zorg verlenen? 

Je kunt terecht in een WTZi-toegelaten instelling, voor zover de hoofdbehandelaar de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten is. Verder dient minimaal een verpleegkundige van niveau 4 of 5 aanwezig te zijn.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je heeft geen verwijzing nodig. Je mag van deze zorg gebruikmaken als je huisarts heeft vastgesteld dat je hierop bent aangewezen.

Heb ik toestemming nodig?

Je hebt geen voorafgaande toestemming nodig van Kiemer.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.

Overgangsregeling

Als je op 31 december 2016 al in een instelling verbleef op grond van de subsidieregeling Eerstelijns verblijf 2016 en dit verblijf doorloopt in 2017, heb je vanaf 1 januari 2017 recht op voortzetting van de zorg bij dezelfde instelling. Als het indicatiebesluit van het CIZ is afgegeven na 1 oktober 2016 met een geldigheidsduur tot 31 december 2016, is deze overgangsregeling beperkt tot een periode van:

a. drie maanden na de datum van inwerkingtreding van het indicatiebesluit, voor zover je een indicatie hebt voor eerstelijnsverblijf basis of eerstelijnsverblijf intensief;
b. drie jaar na de datum van inwerkingtreding van het indicatiebesluit, voor zover je een indicatie hebt voor eerstelijnsverblijf palliatief terminaal.
Deze overgangsregeling vervalt zodra de zorg niet langer medisch noodzakelijk is of je op een andere wijze niet langer op deze zorg bent aangewezen.