Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding geestelijke gezondheidszorg: generalistische basis GGZ

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

De zorg bestaat uit diagnostiek, generalistische behandeling, nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie. Je hebt vanaf de leeftijd van achttien jaar recht op deze zorg als je een psychische stoornis hebt in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren.

Wie mag de zorg verlenen?

Als regiebehandelaar kan optreden:

  • een gezondheidszorgpsycholoog; 
  • een klinisch (neuro)psycholoog; 
  • een psychotherapeut; 
  • een specialist ouderengeneeskunde;
  • een klinisch geriater;
  • uitsluitend voor het product Basis GGZ chronisch: een verpleegkundig specialist; 
  • een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, voor zover het afronding betreft van een behandeling die onder de Jeugdwet is gestart vóór de 18-jarige leeftijd; 
  • een NVO orthopedagoog-generalist, voor zover het afronding betreft van een behandeling die onder de Jeugdwet is gestart vóór de 18-jarige leeftijd.

De regiebehandelaar is degene die belast is met de regie van de behandeling en o.a. de diagnose stelt, het behandelplan opstelt, regelmatig contact onderhoudt met eventuele nevenbehandelaars en bepaalt wanneer de behandeling wordt afgesloten. Je dient gedurende je behandeling minimaal eenmaal een face-to-face contact met je regiebehandelaar te hebben, zodat deze een juiste diagnose kan stellen en zijn regietaak kan uitvoeren.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Een verwijzing is niet nodig als er sprake is van acute zorg. Ook heb je geen verwijzing als je van de gespecialiseerde GGZ naar de basis GGZ overgaat.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van de kosten van:
a.    behandeling van aanpassingsstoornissen. Dit zijn psychologische aandoeningen waarbij ontregeling in gedrag ontstaat als reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis, bijvoorbeeld ontslag of echtscheiding.

b.    hulp bij werk- en/of relatieproblemen. 

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. Een overzicht van de tarieven voor 2017 van de vergoeding staat in de tarievenlijst 2017 Niet-gecontracteerde zorg - Generalistische Basis GGZ en Specialistisch GGZ.
Tarieven 2016
De tarieven van 2016 zijn in 2017 nog van toepassing als de behandelingen en bijbehorende prestatie die in 2016 zijn gestart nog doorlopen in 2017. Een overzicht van de tarieven voor 2016 van de vergoeding staat in de tarievenlijst 2016 Niet-gecontracteerde zorg - Generalistische Basis GGZ en Specialistisch GGZ.