Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding geestelijke gezondheidszorg: gespecialiseerde GGZ

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg zonder opname
De zorg bestaat uit diagnostiek en specialistische behandeling van complexe psychische aandoeningen waarbij een zwaar beroep op specialistische kennis nodig is.

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van deze zorg als je een psychische stoornis hebt waarbij de kwaliteit van leven (ernstig) onder druk kan staan. Ook heb je recht op de bij de behandeling horende verpleging, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

Psychiatrische ziekenhuisopname
Je hebt vanaf achttien jaar recht op vergoeding van de kosten van opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis gedurende ten hoogste 1095 dagen (drie jaar).

De aanspraak omvat de specialistische psychiatrische behandeling en het verblijf, al dan niet in combinatie met verpleging en verzorging. Verder vallen hieronder de bij de behandeling behorende paramedische zorg en geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen, gedurende de periode van opname.

Wie mag de zorg verlenen?

a. Een vrijgevestigde psychiater/zenuwarts, klinisch psycholoog of psychotherapeut.
b. Een GGZ-instelling, voor zover de regiebehandelaar een van de volgende zorgverleners is:
- een psychiater/zenuwarts;
- een klinisch (neuro)psycholoog; 

- een klinisch geriater;
- een psychotherapeut; 

- een gezondheidszorgpsycholoog;

- een specialist ouderengeneeskunde;

- een verpleegkundig specialist;

- een arts verslavingszorg;

- een een kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO orthopedagoog-generalist.

Voor de gezondheidszorgpsycholoog, verpleegkundig specialist en de arts verslavingszorg geldt dat deze werkzaam moeten zijn in een instelling en deel uitmaken van een periodiek MDO (overleg met meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling) waarbij ten minste een psychiater/zenuwarts, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut aanwezig is.

De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en NVO orthopedagoog-generalist worden alleen vergoed voor zover het afronding betreft van een behandeling die onder de Jeugdwet is gestart vóór de 18-jarige leeftijd.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. Een verwijzing is niet nodig als er sprake is van acute zorg. Ook hoef je geen verwijzing als je van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ overgaat.

Heb ik toestemming nodig?

Je hebt voorafgaande toestemming van Kiemer nodig voor een behandeling met opname bij een niet- gecontracteerde instelling. Aanvraagformulier machtiging

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn. Een overzicht van de tarieven voor 2017 van de vergoeding staat in de tarievenlijst 2017 Niet-gecontracteerde zorg - Generalistische Basis GGZ en Specialistisch GGZ.
Tarieven 2016
De tarieven van 2016 zijn in 2017 nog van toepassing als de behandelingen en bijbehorende DBC’s die in 2016 zijn gestart nog doorlopen in 2017. Een overzicht van de tarieven voor 2016 van de vergoeding staat in de tarievenlijst 2016 Niet-gecontracteerde zorg - Generalistische Basis GGZ en Specialistisch GGZ.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van de kosten van:
a. behandeling van aanpassingsstoornissen. Dit zijn psychologische aandoeningen waarbij ontregeling in gedrag ontstaat als reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis, bijv. ontslag of echtscheiding;
b. hulp bij werk- en/of relatieproblemen.