Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding logopedie

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van logopedie die een geneeskundig doel heeft en als van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. Onder logopedie wordt niet verstaan behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in verband met een dialect en/of anderstaligheid. Stottertherapie maakt wel deel uit van zorg zoals logopedisten plegen te bieden.

Wie mag de zorg verlenen?

Een logopedist die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, tandarts, jeugdgezondheidszorgarts of medisch specialist. Voor een behandeling aan huis of in een instelling waar je verblijft heb je een aparte verwijzing nodig.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Wanneer is er geen recht op vergoeding?

Er is geen vergoeding voor behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in verband met een dialect en/of anderstaligheid.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief , dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.