Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding revalidatie: geriatrische revalidatie

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt gedurende maximaal zes maanden recht op vergoeding van de kosten van integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg zoals specialisten ouderengeneeskunde plegen te bieden.

Hierbij moet de zorg voldoen aan de volgende voorwaarden:

a. de zorg houdt verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit (meer dan één aandoening) en afgenomen leer- en trainbaarheid;
b. de zorg moet zijn gericht op het dusdanig verminderen van je functionele beperkingen, dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is;
c. de zorg sluit binnen een week aan op verblijf zoals bedoeld in artikel 3.19 en je was voorafgaand aan dit verblijf niet opgenomen in een instelling voor verblijf op grond van de Wlz (verpleeghuis);
d. In afwijking van het voorgaande onder c. hoeft geen sprake te zijn van voorafgaand ziekenhuisverblijf als je als gevolg van een acute aandoening acute mobiliteitsstoornissen hebt of als er sprake is van afname van zelfredzaamheid. Je moet dan wel voorafgaande medisch specialistische zorg voor deze acute aandoening hebben ontvangen. Door een geriater op de eerste hulp of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek kan worden vastgesteld dat je aan de voorwaarden genoemd onder a. en b. voldoet.

Bij aanvang van de zorg is er sprake van een opname zoals bedoeld in artikel 3.19. Revalidatie vindt bij aanvang altijd plaats in een klinische situatie (opname). Daarna kan deze ook plaatsvinden in een poliklinische situatie (deeltijd- of dagbehandeling).

Geriatrische revalidatie dient plaats te vinden in een Wlz-instelling voor verblijf en behandeling, die op grond van Wet toelating zorginstellingen (WTZi) als zodanig is toegelaten (verpleeghuis).

Wie mag de zorg verlenen?

Een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een instelling voor revalidatie die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de regelgeving die daar bij hoort als zodanig is toegelaten.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist. 

Heb ik toestemming nodig?

Je hebt bij uitzondering recht op geriatrische revalidatie langer dan zes maanden, na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De behandelend specialist dient hiervoor uiterlijk een maand voordat de termijn van zes maanden afloopt een gemotiveerde aanvraag bij ons in te dienen.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief , dan worden de tarieven vergoed die in marktomstandigheden redelijk zijn.