Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding revalidatie: medisch specialistische revalidatie

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op revalidatie ter voorkoming, vermindering of overwinning van een handicap. Het dient hierbij te gaan om een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of van een aandoening van het centrale zenuwstelsel, die leidt tot beperkingen in de communicatie, het denkvermogen of gedrag. Deze zorg moet leiden tot het bereiken of behouden van een mate van zelfstandigheid die redelijkerwijs mogelijk is.

Revalidatie kan plaatsvinden:

a. in een klinische situatie (opname). Je hebt alleen recht op revalidatie in combinatie met meerdaagse opname, als daarmee op korte termijn betere resultaten te verwachten zijn dan met revalidatie zonder opname;
b. in een poliklinische situatie (deeltijd- of dagbehandeling). 

Wie mag de zorg verlenen?

Een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verbonden aan een instelling voor revalidatie die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de regelgeving die daar bij hoort als zodanig is toegelaten.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief , dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.