Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Je hebt recht op verpleging en verzorging, zonder dat sprake is van een opname. Deze zorg moet noodzakelijk zijn in verband met de behoefte aan of een hoog risico op geneeskundige zorg op grond van deze basisverzekering, met uitzondering van kraamzorg. Tot deze zorg hoort ook het co├Ârdineren, signaleren, coachen en individuele, ge├»ndiceerde en zorggerelateerde preventie.

Wie mag de zorg verlenen?

Een verpleegkundige of een verzorgende werkzaam voor een instelling die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor het leveren van persoonlijke verzorging en verpleging. Een verzorgende mag alleen persoonlijk en oproepbare verzorging verlenen. Een indicatie dient, ook als je kiest voor een persoonsgebonden budget, te worden gesteld door een verpleegkundige niveau 5 of een verpleegkundig specialist werkzaam voor een instelling die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor het leveren van persoonlijke verzorging en verpleging. Wij accepteren geen indicatie van een indicerende verpleegkundige of verpleegkundig specialist die niet aan deze voorwaarden voldoet.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van verzorging als je jonger dan 18 jaar bent, tenzij je verzorging nodig hebt vanwege complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij:

a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht
b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Dit noemen we intensieve kindzorg.

Heb ik toestemming nodig?

Nee, je hebt geen voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiemer nodig.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse zijn. Je kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging. In dat geval koop je zelf de benodigde zorg in en vergoeden wij achteraf de kosten van de zorg. Hieraan zijn echter wel bepaalde voorwaarden verbonden. Deze vind je in het Reglement PGB Verpleging en Verzorging.

Eigen risico

De vergoeding valt niet onder het eigen risico.