Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen
Je hebt recht op vergoeding van de kosten van multidisciplinaire zorg gericht op behandeling in verband met:

a. een visuele beperking of;
b. een auditieve beperking of;
c. tot de leeftijd van 23 jaar: een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis of;
d. een combinatie van deze beperkingen. Diagnostisch onderzoek is onderdeel van deze zorg. Daarnaast omvat de zorg het psychisch leren omgaan met de handicap en het opheffen of het compenseren van de beperking. De zorg is gericht op behandeling, met als doel dat je zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor het leveren van zorg aan zintuiglijk gehandicapten.

Heb ik een verwijzing nodig?

Als je een visuele beperking hebt, heb je een verwijzing nodig van de behandelende medisch specialist. Als je een auditieve en/of communicatieve beperking hebt, heb je een verwijzing nodig van een arts of een klinisch fysicus audioloog van een audiologisch centrum.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Wanneer heb ik geen recht op vergoeding?

Je hebt geen recht op vergoeding van:

a. onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren;
b. complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Is er geen Nederlands wettelijk tarief, dan worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandighedenredelijk zijn.

Maakte je op 31 december 2014 al gebruik van deze zorg op grond van de AWBZ, dan kun je je zorgaanbieder behouden. Ook als deze niet door ons is gecontracteerd, zullen wij in 2015 niet slechts een deel van de rekening vergoeden.