Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergoeding ziekenvervoer per eigen auto, taxi, openbaar vervoer (zittend ziekenvervoer)

Je hebt recht op vergoeding van de kosten van ziekenvervoer per taxi, per particuliere auto en vervoer in de laagste klasse van het openbaar vervoer als:

a. je nierdialyses moet ondergaan; 
b. je oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan;
c. je je uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen;
d. je gezichtsvermogen zodanig is beperkt dat je je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen. 

e. Jonger bent dan achttien jaar en bent aangewezen op intensieve kindzorg. Dit is verzorging die u nodig heeft vanwege complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij:
a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of
b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Het gaat om vervoer van en naar een zorgaanbieder of woning over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer

Hardheidsclausule
Voldoe je niet aan een van deze voorwaarden, dan kun je met de hardheidsclausule nog in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer. Er moet dan sprake zijn van behandeling van een langdurige ziekte of aandoening (vallend onder de dekking van deze zorgverzekering) waardoor je langdurig bent aangewezen op vervoer. Wij berekenen bij de hardheidsclausule met een vaste formule of je in aanmerking komt voor vergoeding. De formule wordt toegepast over een periode van twaalf maanden en gaat in op het moment dat je voor het eerst reiskosten maakt.

De formule: (aantal maanden vervoer) x (aantal keren per week vervoer) x 4 (aantal weken per maand) x (aantal kilometers enkele reis van huisadres naar zorgverlener) x 0,28 (weging) = uitkomst. Is de uitkomst 250 of meer dan is er recht op vergoeding.

Wat is de vergoeding in 2017?

Basisverzekering Volledig, met uitzondering van een eigen bijdrage van € 100, - per kalenderjaar
AV Goed Geen
AV Beter Geen
AV Best Geen

Vergoeding per kilometer / openbaar vervoer

Voor vervoer per particuliere auto bedraagt de vergoeding € 0,28 per kilometer. De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer. Voor het berekenen van het aantal kilometers gaan wij uit van de kortste gebruikelijke route volgens de routeplanner van Routenet. De vergoeding van ziekenvervoer per openbaar vervoer bedraagt de werkelijke kosten in de laagste klasse van het openbaar vervoer.

Eigen bijdrage

Je bent voor ziekenvervoer per particuliere auto, taxi en openbaar vervoer een bijdrage verschuldigd van € 100,- per kalenderjaar.

Wie mag de zorg verlenen?

Een taxivervoerder (een natuurlijke- of rechtspersoon) die in het bezit is van de wettelijke voor het uitoefenen van het taxibedrijf vereiste vergunningen en tevens in het bezit is van het Kiwa-taxikeurmerk TX-keur.

Heb ik toestemming nodig?

Deze zorg dien je vooraf schriftelijk aan te vragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten in. Wij bepalen bij het verlenen van toestemming voor welke vorm van vervoer wij je toestemming verlenen. 

Let op

  • Als wij je schriftelijk toestemming verlenen naar een bepaalde zorgaanbieder te gaan, geldt de beperking van 200 kilometer per enkele reisafstand niet.
  • In gevallen waarin ziekenvervoer per particuliere auto, taxi of openbaar vervoer niet mogelijk is, kunnen wij toestaan dat het ziekenvervoer plaatsvindt met een ander door ons aan te geven vervoermiddel.
  • Je hebt ook recht op vervoer van een begeleider, als begeleiding nodig is of als het om begeleiding van kinderen jonger dan zestien jaar gaat. In bijzondere gevallen kunnen wij vervoer van twee begeleiders toestaan.

Eigen risico

De vergoeding valt vanaf 18 jaar onder het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico.

Vergoeding niet- gecontracteerde zorgverlener

Als je gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt een vergoeding van maximaal het wettelijke tarief in Nederland. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt worden de tarieven vergoed die in rekening worden gebracht, voor zover die volgens de Nederlandse marktomstandigheden redelijk zijn.